Home
Research
Publications
People
Miscellaneous

Selected Publications (Google Scholar)

(correponding author: *)

 • Hai Zhou, Dan Feng*, Yuchong Hu*, Wei Wang, Huadong Huang.
  "CoRD: Combining Raid and Delta for Fast Partial Updates in Erasure-Coded Storage Clusters."
  Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC 2024)(CCF A)(accepted), Atlanta, GA, USA.
 • Lin Wang, Yuchong Hu*, Yuxue Liu, Renzhi Xiao, Dan Feng.
  "Asymmetric Coded Distributed Computation for Resilient Prediction Serving Systems."
  Proceedings of the 30th Internatinal European Conference on Parallel and Distributed Computing (Euro-Par 2024)(CCF B)(accepted), Madrid, Spain.
 • Zhangqiang Ming, Yuchong Hu*, Wenxiang Zhou, Xinjue Zheng, Chenxuan Yao, Dan Feng.
  "ADTopk: All-Dimension Top-k Compression for High-Performance Data-Parallel DNN Training."
  Proceedings of the 33rd International Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing (HPDC 2024)(CCF B), Pisa, Italy.
 • Baijian Ma, Yuchong Hu*, Dan Feng, Ray Wu, Kevin Zhang.
  "Repair I/O Optimization for Clay Codes via Gray-Code Based Sub-Chunk Reorganization in Ceph."
  Proceedings of the 38th International Conference on Massive Storage Systems and Technology (MSST 2024)(CCF B), Santa Clara, CA, USA.
 • Kaicheng Tang, Keyun Cheng, Helen H. W. Chan, Xiaolu Li, Patrick P. C. Lee, Yuchong Hu, Jie Li, Ting-Yi Wu.
  "Balancing Repair Bandwidth and Sub-Packetization in Erasure-Coded Storage via Elastic Transformation."
  Proceedings of the 42nd IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2023)(CCF A), New York City, NY, USA.
 • Chuang Gan, Yuchong Hu*, Leyan Zhao, Xin Zhao, Pengyu Gong, Wenhao Zhang, Lin Wang and Dan Feng.
  "Enabling Encrypted Delta Compression for Outsourced Storage Systems via Preserving Similarity."
  Proceedings of the 41st IEEE International Conference on Computer Design (ICCD 2023)(CCF B), Washington DC, USA.
 • Renzhi Xiao, Hong Jiang, Dan Feng, Yuchong Hu, Wei Tong, Kang Liu, Yucheng Zhang, Xueliang Wei, Zhengtao Li.
  "Accelerating Persistent Hash Indexes via Reducing Negative Searches."
  Proceedings of the 41st IEEE International Conference on Computer Design (ICCD 2023)(CCF B), Washington DC, USA.
 • Hai Zhou, Yuchong Hu, Dan Feng, Wei Wang, Huadong Huang.
  "Locality-aware Speculative Cache for Fast PartialUpdates in Erasure-Coded Cloud Clusters."
  Proceedings of the 41st IEEE International Conference on Computer Design (ICCD 2023)(CCF B), Washington DC, USA.
 • Yuzuo Zhang, Xinyuan Tu, Lin Wang, Yuchong Hu*, Fang Wang, Ye Wang.
  "FullRepair: Towards Optimal Repair Pipelining in Erasure-Coded Clustered Storage Systems."
  Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER 2023)(CCF B), Santa Fe, NM, USA.
 • Hai Zhou, Dan Feng, Yuchong Hu.
  "MDTUpdate: A Multi-Block Double Tree Update Technique in Heterogeneous Erasure-Coded Clusters."
  IEEE Transactions on Computers (TC)(CCF A).
 • Xiaolu Li, Keyun Cheng, Kaicheng Tang, Patrick P. C. Lee, Yuchong Hu*, Dan Feng, Jie Li, Ting-Yi Wu.
  "ParaRC: Embracing Sub-Packetization for Repair Parallelization in MSR-Coded Storage."
  Proceedings of the 21st USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 2023)(CCF A), Santa Clara, CA, USA.
 • Qi Yu, Lin Wang, Yuchong Hu*, Yumeng Xu, Dan Feng, Jie Fu, Xia Zhu, Zhen Yao and Wenjia Wei.
  "Boosting Multi-Block Repair in Cloud Storage Systems with Wide-Stripe Erasure Coding."
  Proceedings of the 37th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2023)(CCF B), St. Petersburg, FL, USA.
 • Hai Zhou, Dan Feng, Yuchong Hu
  "Bandwidth-Aware Scheduling Repair Techniques in Erasure-Coded Clusters: Design and Analysis"
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS)(CCF A).
 • Lin Wang, Yuchong Hu*, Qian Du, Dan Feng, Ray Wu, Ingo He and Kevin Zhang
  "Exploiting Parallelism of Disk Failure Recovery via Partial Stripe Repair for an Erasure-Coded High-Density Storage Server"
  Proceedings of the 51st International Conference on Parallel Processing (ICPP 2022)(CCF B), Virtual Online.
 • Qiaori Yao, Yuchong Hu*, Xinyuan Tu, Patrick P. C. Lee, Dan Feng, Xia Zhu, Xiaoyang Zhang, Zhen Yao and Wenjia Wei
  "PivotRepair: Fast Pipelined Repair for Erasure-Coded Hot Storage"
  Proceedings of the 42nd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2022)(CCF B)
 • Yuchong Hu, Xiaoyang Zhang, Patrick P. C. Lee, and Pan Zhou
  "NCScale: Toward Optimal Storage Scaling via Network Coding"
  IEEE Transactions on Networking (TON)(CCF A) .
 • Liangfeng Cheng, Yuchong Hu*, Zhaokang Ke, Jia Xu, Qiaori Yao, Dan Feng, Weichun Wang, Wei Chen
  "LogECMem: Coupling Erasure-Coded In-memory Key-Value Stores with Parity Logging"
  Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC 2021)(CCF A), Atlanta, Georgia, USA
 • Liangfeng Cheng, Yuchong Hu*, Zhaokang Ke, Zhongjie Wu
  "Coupling Right-Provisioned Cold Storage Data Centers with Deduplication"
  Proceedings of the 50th International Conference on Parallel Processing (ICPP 2021)(CCF B), Lemont, IL, USA
 • Hai Zhou, Dan Feng, Yuchong Hu
  "Multi-level Forwarding and Scheduling Recovery Technique in Heterogeneous Network for Erasure-coded Clusters"
  Proceedings of the 50th International Conference on Parallel Processing (ICPP 2021)(CCF B), Lemont, IL, USA
 • Qiaori Yao, Yuchong Hu*, Liangfeng Cheng, Patrick Lee, Dan Feng, Weichun Wang, Wei Chen
  "StripeMerge: Efficient Wide-Stripe Generation for Large-Scale Erasure-Coded Storage"
  Proceedings of the 41st IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2021)(CCF B), Washington DC, USA
 • Yuchong Hu*, Liangfeng Cheng, Qiaori Yao, Patrick Lee, Weichun Wang, Wei Chen
  "Exploiting Combined Locality forWide-Stripe Erasure Coding in Distributed Storage"
  Proceedings of the 19th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 2021)(CCF A), Boston, MA, USA
 • Xiaolu Li, Zuoru Yang, Jinhong Li, Runhui Li, Patrick, P.C. Lee, Qun Huang, Yuchong Hu
  "Repair Pipelining for Erasure-Coded Storage: Algorithms and Evaluation"
  ACM Transactions on Storage (TOS)(CCF A).
 • Liuqing Ye, Dan Feng, Yuchong Hu, Xueliang Wei, Yuzhuo Zhang
  "STC: Sub-packetization Tunable Codes for Fast Recovery"
  Journal of Systems Architecture(CCF B)
 • Liuqing Ye, Dan Feng, Yuchong Hu, Xueliang Wei
  "Hybrid-RC: Flexible Erasure Codes with Optimized Recovery Performance and Low Storage Overhead"
  ACM Transactions on Storage (TOS)(CCF A).
 • Chunxue Zuo, Fang Wang, Ping Huang, Yuchong Hu and Dan Feng
  "RepEC-Duet: Ensure High Reliability and Performance for Deduplicated and Delta-Compressed Storage Systems"
  IEEE International Conference on Computer Design (ICCD 2019)(CCF B), Abu Dhabi, United Arab Emirates (U.A.E.)
 • Liangfeng Cheng , Yuchong Hu*, and Patrick P. C. Lee
  "Coupling Decentralized Key-Value Stores with Erasure Coding"
  ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC 2019)(CCF B ), Chaminade, Santa Cruz, California, USA.
 • Pan Zhou , Jie Xu, Wei Wang, Yuchong Hu*, Dapeng Oliver Wu and Shouling Ji
  "Toward Optimal Adaptive Online Shortest Path Routing With Acceleration Under Jamming Attack"
  IEEE Transactions on Networking (TON)(CCF A) .
 • Liuqing Ye, Dan Feng, Yuchong Hu, and Xueliang Wei
  "A Generic Construction for All Parameters in Minimum Storage Regenerating Codes"
  The 38th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS 2019)(CCF B), Lyon, France.
 • Mengting Lu, Fang Wang, Yuchong Hu
  "A Read-leveling Data Distribution Scheme for Promoting Read Performance in SSDs with Deduplication"
  Proceedings of IEEE International Conference on Parallel Processing (ICPP 2019)(CCF B), Kyoto Research Park, Kyoto, Japan
 • Xiaolu Li, Runhui Li, Patrick P. C. Lee, and Yuchong Hu.
  "OpenEC: Toward Unified and Configurable Erasure Coding Management in Distributed Storage Systems."
  Proceedings of the 17th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 2019)(CCF A), Boston, MA, USA.
 • Chunxue Zuo, Fang Wang, Ping Huang, Yuchong Hu, Dan Feng and Yucheng Zhang
  PFCG: Improving the Restore Performance of Package Datasets in Deduplication Systems
  Proceedings of IEEE International Conference on Computer Design (ICCD 2018)(CCF B), Orlando, FL, USA, in October
 • Yuchong Hu, Xiaoyang Zhang, Patrick P. C. Lee, and Pan Zhou.
  "Generalized Optimal Storage Scaling via Network Coding",
  Proceedings of IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT 2018), Colorado, USA, June 2018.
 • Xiaoyang Zhang, Yuchong Hu*, Patrick P. C. Lee, Pan Zhou.
  "Toward Optimal Storage Scaling via Network Coding: From Theory to Practice",
  IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2018)(CCF A), Honolulu, USA, Apr. 2018.

 • Wenxiang Chen, Yuchong Hu*, Siyang Yin, Wen Xia.
  "EEC-Dedup: Efficient Erasure-Coded Deduplicated Backup Storage Systems",
  The 15th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA 2017)(CCF C), GuangZhou, China, Dec. 2017.
 • Yuchong Hu, Xiaolu Li, Mi Zhang, Patrick P. C. Lee, Xiaoyang Zhang, Pan Zhou, Dan Feng.
  "Optimal Repair Layering for Erasure-Coded Data Centers: From Theory to Practice",
  ACM Transactions on Storage (TOS)(CCF A), Volume 13, Issue 4, Nov. 2017.
 • Liuqing Ye, Dan Feng, Yuchong Hu, Qing Liu.
  "Hybrid-RC: Flexible Erasure Codes with Optimized Recovery Performance and Low Storage Overhead",
  The 36th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS 2017)(CCF B), Hong Kong, Sept. 2017.
 • Pan Zhou, Qian Wang, Wei Wang, Yuchong Hu*, Dapeng Wu.
  "Near-Optimal and Practical Jamming-Resistant Energy-Efficient Cognitive Radio Communications",
  IEEE Transactions on Information Forensics and Security(TIFS) (CCF A), Volume: 12, Issue: 11, Nov. 2017.
 • Qing Liu,Dan Feng,Hong Jiang, Yuchong Hu,Tianfeng Jiao.
  "Systematic Erasure Codes with Optimal Repair Bandwidth and Storage",
  IEEE Transactions on Storage (TOS) (CCF A), Volume:13, Issue:3, Sept. 2017.
 • Weibin Xie, Fang Wang, Yu Hua, Dan Feng, Yuchong Hu, Chu Li.
  "A cost-efficient scheme with decoupling host-side flow scheduling from switches in DCNs",
  Quality of Service (IWQoS)(CCF B), 2017 IEEE/ACM 25th International Symposium on, 1-6.
 • Qing Liu,Dan Feng,Yuchong Hu,Zhan Shi, Min Fu.
  "High-Performance General Functional Regenerating Codes with Near-Optimal Repair Bandwidth",
  IEEE Transactions on Storage (TOS) (CCF A), Volume:13, Issue:2, Sept. 2017.
 • Hanxu Hou, Patrick PC Lee, Yunghsiang S Han, Yuchong Hu.
  "Triple-fault-tolerant binary MDS array codes with asymptotically optimal repair",
  Proceedings of IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT 2017)
 • Runhui Li, Yuchong Hu*, Patrick P. C. Lee.
  "Enabling Efficient and Reliable Transition from Replication to Erasure Coding for Clustered File Systems",
  IEEE transactions on parallel and distributed systems (TPDS) (CCF A), Volume: 28, Issue: 9, Sept. 1 2017.
 • Yuchong Hu, Patrick P. C. Lee, Kenneth Shum,Pan Zhou.
  "Proxy-assisted Regenerating Codes with Uncoded Repair for Distributed Storage Systems",
  IEEE Transactions on Information Theory (TIT)(CCF A), Volume: 64, Issue: 04, April, 2018.
 • Pan Zhou, Wenqi Wei, Kaigui Bian, Dapeng Oliver Wu, Yuchong Hu*, Qian Wang
  "Private and Truthful Aggregative Game for Large-Scale Spectrum Sharing"
  IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC) (CCF A) , Volume: 35, Issue: 2, Feb. 2017.
 • Yunxiang Wu, Fang Wang, Yu Hua, Dan Feng, Yuchong Hu, Jingning Liu, Wei Tong.
  "I/O Stack Optimization for Efficient and Scalable Access in FCoE-based SAN Storage" ,
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS) (CCF A), vol. 28, no. , pp. 2514-2526, Sept. 2017,
 • Zijin Han, Wen Xia, Yuchong Hu*, Dan Feng, Yucheng Zhang, Yukun Zhou, Min Fu, Liang Gu
  "DEC: An Efficient Deduplication-Enhanced Compression Approach",
  Proceedings of IEEE ICPADS 2016 (CCF C).
 • Wen Xia, Yukun Zhou, Hong Jiang, Dan Feng, Yu Hua, Yuchong Hu, Yucheng Zhang, Qing Liu.
  "FastCDC: a Fast and Efficient Content-Defined Chunking Approach for Data Deduplication",
  Proceedings of USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC)(CCF A), June 2016.
 • Yuchong Hu, Patrick P. C. Lee, and Xiaoyang Zhang.
  "Double Regenerating Codes for Hierarchical Data Centers",
  Proceedings of IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT 2016), Barcelona, Spain, July 2016.
 • Qing Liu, Dan Feng, Hong Jiang, Yuchong Hu and Jiao Tianfeng.
  "Z codes: General Systematic Erasure Codes with Optimal Repair Bandwidth and Storage for Distributed Storage Systems",
  Proceedings of the 34th International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS'15)(CCF B), 2015.
 • Yunxiang Wu, Fang Wang, Yu Hua, Dan Feng, Yuchong Hu, Jingning Liu, Wei Tong.
  "FastFCoE: An Efficient and Scale-up Multi-core Framework for FCoE-based SAN Storage Systems",
  Proceedings of the 44th International Conference on Parallel Processing (ICPP '15)(CCF B), 2015.
 • Runhui Li, Patrick P. C. Lee, Yuchong Hu.
  "Degraded-First Scheduling for MapReduce in Erasure-Coded Storage Clusters" ,
  Proceedings of the 44th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN 2014)(CCF B), Atlanta, Georgia, June 2014.

 • Yunfeng Zhu, Patrick P. C. Lee, Yinlong Xu, Yuchong Hu, Liping Xiang,
  "On the Speedup of Recovery in Large-Scale Erasure-Coded Storage Systems",
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS)(CCF A), July 2014, Volume 25, Issue 7.

 • Henry C. H. Chen, Yuchong Hu, Patrick P. C. Lee, and Yang Tang,
  "NCCloud: A Network-Coding-Based Storage System in a Cloud-of-Clouds",
  IEEE Transactions on Computers (TC) - Special Issue: Cloud of Clouds (CCF A). Jan. 2014, Volume 63, Issue 1.

 • Yuchong Hu, Patrick P. C. Lee, Kenneth W. Shum,
  "Analysis and Construction of Functional Regenerating Codes with Uncoded Repair for Distributed Storage Systems",
  Proceedings of IEEE INFOCOM (INFOCOM 2013), Turin, Italy, April 2013.

 • Kenneth W. Shum and Yuchong Hu,
  "Cooperative Regenerating Codes",
  IEEE Transactions on Information Theory, Nov. 2013, Volume 59, Issue 11.

 • Kenneth W. Shum and Yuchong Hu,
  "Functional-repair-by-transfer regenerating codes",
  IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT 2012): 1192-1196.

 • Kenneth W. Shum and Yuchong Hu,
  "Repair-by-transfer in distributed storage system",
  Inform Theory and Applications Workshop (ITW 2012), San Diego, Feb, 2012.

 • Yuchong Hu, Henry C. H. Chen, Patrick P. C. Lee, and Yang Tang.
  "NCCloud: Applying Network Coding for the Storage Repair in a Cloud-of-Clouds",
  Proceedings of the 10th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 2012). San Jose, CA, February 2012.

 • Yunfeng Zhu, Patrick P. C. Lee, Yuchong Hu, Liping Xiang, Yinlong Xu.
  "On the Speedup of Single-Disk Failure Recovery in XOR-Coded Storage Systems: Theory and Practice",
  Proceedings of the 28th IEEE Conference on Massive Storage Systems and Technologies (MSST 2012)(CCF B), Monterey, CA, April 2012.

 • Yuchong Hu, Chiu-Man Yu, Yan Kit Li, Patrick P. C. Lee, and John C. S. Lui,
  "
  NCFS: On the Practicality and Extensibility of a Network-Coding-Based Distributed File System",
  Proceedings of the 2011 International Symposium on Network Coding (NETCOD 2011), Beijing, China, July 2011.
  US Patent: US 20120266044 A1
  .

 • Kenneth W. Shum and Yuchong Hu,
  "
  Exact minimum-repair-bandwidth cooperative regenerating codes for distributed storage systems",
  IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT 2011): 1442-1446.

 • K. W. Shum and Yuchong Hu,
  "
  Existence of minimum-repair-bandwidth cooperative regenerating codes",
  Proceedings of the 2011 International Symposium on Network Coding (NETCOD 2011), Beijing, China, July 2011.

 • Yuchong Hu, Yinlong Xu, Xiaozhao Wang, Cheng Zhan and Pei Li,
  "Cooperative Recovery of Distributed Storage Systems from Multi-Losses with Network Coding",
  IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC) February 2010 VOLUME 28 NUMBER 2.

 • Xiaozhao Wang, Yinlong Xu, Yuchong Hu, Kaiqian Ou,
  "
  MFR: Multi-Loss Flexible Recovery in Distributed Storage Systems",
  the 45rd International Conference on Communications (ICC 2010), Cape town, South Africa, May 23-27,2010.

 • Pei Li, Yinlong Xu, Chunpeng Zhang, and Yuchong Hu,
  "
  Impact of Selfish Power Control on the Stability in Wireless Networks",
  the 43rd International Conference on Communications (ICC 2008), Beijing, China, May 19-23, 2008.